СкРоЗ добра ПеКаРа број 5 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 5

Скроз добра пекара на адреси

Солунска 9, Стари Град

Радно време од 06:00 до 21:00

Контакт: 064 8481 067